Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.paintballs.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

WWW.PAINTBALLS.PL

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII. Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX. Gwarancja produktu

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

XI. Prawo odstąpienia od umowy

XII. Własność intelektualna

XIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

XIV. Odwrócone obciążenie podatkiem VAT

XV. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1Sklep internetowy działający pod adresem www.paintballs.pl prowadzony jest przez ELEVEN GROUP S.C., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG pod numerem NIP: 7831646990, miejscem wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Cybulskiego 12a Poznań, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@paintballs.pl, tel. +48 506 226 228.

2Sklep www.paintballs.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.paintballs.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.paintballs.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6Sklep www.paintballs.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Sprzedawca nie wysyła poza granice Polski tych Produktów ze swej oferty, których nie można kupić w Polsce drogą wysyłkową.

7Sklep informuje, iż w różnych krajach mogą być określone wymogi prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu takich Produktów jak w szczególności noże, wiatrówki czy air soft guns.

8W przypadku Zamówienia spoza granic Polski lub podróży z zakupionym w Sklepie Produktem, odpowiedzialność posiadania, użytkowania określonych kategorii Produktów w szczególności broni oraz odpowiedzialność znajomości lokalnego prawa i obowiązek jego przestrzegania spoczywa na Kliencie.

9W przypadku zakupu określonych Produktów w szczególności wiatrówek, Klient musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

10Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

11Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.paintballs.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.paintballs.pl użyte są w celach informacyjnych.

13W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

1Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

2Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

3Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1 CZAT – usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca prowadzenie rozmów między aktualnie zalogowanymi Usługobiorcami, a przedstawicielami Usługodawcy.

2 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.paintballs.pl umożliwiający utworzenie Konta.

4 FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.paintballs.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

5 KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6 KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

7 KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

8 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

9 SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.paintballs.pl

10 SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Eleven Group S.C. Cybulskiego 12a 60-247 Poznań

11 SYSTEM OPINII – usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

12 PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13 UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

14 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

16 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

17 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

2prowadzenie Konta w Sklepie,

3Newsletter,

4Czat,

5zamieszczanie opinii.

2Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

1umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

2umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

4umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.

5umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.

3Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu,

2dostęp do poczty elektronicznej,

3przeglądarka internetowa,

4włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.

7Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:

1powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

2o charakterze rasistowskim,

3o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

4noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

5naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

6wprowadzające w błąd Usługobiorców.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do asortymentu oraz przeprowadzania akcji promocyjnych  na stronach Sklepu.

4Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

6W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

7Zamówienia można składać:

1poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.paintballs.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

2za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienie@paintballs.pl,

3telefonicznie pod numerem: 506 226 228.

8Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 18:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:30, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

9Zawarcie Umowy Sprzedaży.

1Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

2Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

1potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

2druk odstąpienia od umowy,

3niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

3Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 9 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

10Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT) w formie elektronicznej wystawianej zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Na życzenia Klienta bezzwłocznie wystawiana jest faktura VAT w formie tradycyjnej.

11Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.

12W przypadku złożenia Zamówienia na Produkty podlegające specjalnym wymogom prawnym, wynikającym z ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z Klientem skontaktuje się przedstawiciel Sklepu w celu uzyskania dodatkowych danych osobowych Klienta (w szczególności nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zameldowania), niezbędnych do zrealizowania Zamówienia w zgodzie z ww. ustawą.

13W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia (zawierania umowy) w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki. Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie pisemnie na adres: Paintballs.pl, ul. Cybulskiego 12a, 60-247 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@paintballs.pl.  O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 7 Dni Roboczych od daty otrzymania przez Paintballs.pl przedmiotowej reklamacji.

14Klient składając swoje Zamówienie nie jest zobowiązany, ale może wyrazić zgodę, na przekazanie jego adresu e-mail do Grupy Allegro z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupę Allegro, jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Paintballs.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

15Klient składając Zamówienie nie jest zobowiązany, ale może wyrazić zgodę na przekazanie samego adresu e-mail Klienta do serwisu Opineo.pl w celu jednokrotnego wysłania prośby o wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.).

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1 płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2 płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

3 płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

4 płatność w systemie ratalnym za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

2W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer

318 1050 1575 1000 0023 2710 4887 (ING BANK ŚLĄSKI S.A.) Paintballs.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, numer KRS: 0000323826, NIP: 8971750736, ul. Cybulskiego 12a, 60-247 Poznań. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr……..”

4W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

5Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na wskazany w Formularzu Zamówień adres dostawy. Wysyłka zagraniczna odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

1Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 14 Dni Roboczych.

2Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 15 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3Dostawa Produktu poza granice Polski następuje w terminie deklarowanym przez przewoźnika tj. od 4 do 20 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

4Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z fakturą VAT, prosimy o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.

5W przypadkach, gdy dostawa nie może nastąpić w formie wybranej przez Klienta, Sprzedawca informuje Klienta o konieczności zmiany formy dostawy niezwłocznie oferując formy zastępcze. Konieczność zmiany formy dostawy może nastąpić w szczególności w przypadku Zamówienia Produktów z dostawą do Paczkomatu, które ze względu na gabaryty oraz kształty, nie mieszczą się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty. Zmiana formy dostawy na powyższych zasadach może nastąpić również w przypadku Zamówienia Produktów takich jak: paralizator, broń czarnoprochowa, hukowa czy amunicja.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

2Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@paintballs.pl

3Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

4Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

1Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.  Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

4Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

11. Reklamacje z tytułu rękojmi:

1Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

2W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z biurem Paintballs.pl.

3Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@paintballs.pl lub pisemnie na adres: ul. Cybulskiego 12a, 60-247 Poznań.

4W powyższych wiadomościach należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

5Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć:

6- osobiście do jednego z salonów firmowych Paintballs.pl wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną lub

7- przesyłką na adres: ul. Cybulskiego 12a, 60-247 Poznań wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.

8Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na trwałym nośniku, w szczególności  na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

9W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

10W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

11Naprawy reklamacyjne tych Produktów, których zgodnie z polskim prawem nie można dostarczać wysyłkowo, a zostały zakupione w jednym z salonów firmowych Paintballs.pl, możliwe są tylko po osobistym dostarczeniu Produktu do serwisu lub do jednego salonów firmowych Paintballs.pl

2Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

1Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@paintballs.pl

2W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego rozdziału, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4Z zastrzeżeniem pkt 5 oraz 6 niniejszego rozdziału Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

7Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

9Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

1w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

4w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

5w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

6w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie książek, dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

7w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

11Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może także Produkt zamienić na inny pełnowartościowy. Zasady odstąpienia od umowy opisane w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.paintballs.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem pkt 12 Rozdziału I oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku ) są własnością Eleven Group S.C. NIP: 7831646990ul. Cybulskiego 12a, 60-247 Poznań. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.paintballs.pl, bez zgody Usługodawcy.

2Z zastrzeżeniem pkt 3 oraz 4 niniejszego rozdziału, jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.paintballs.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej www. paintballs.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

4Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Produktów sprzedawanych przez Paintballs.pl oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie Newslettera oraz prowadzenia Konta.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIV. ODWRÓCONE OBCIĄŻENIE PODATKIEM VAT

1Od dnia 1 lipca 2015 r. następujące towary objęte są mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem VAT:

2 – Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy,

3 – Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony,

4 – Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów.

5Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT na towary wskazane w pkt 1 niniejszego rozdziału stosuje się w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

6 – kupującym jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

7 – łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

8Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w pkt 1, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

9Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w pkt 1 niniejszego rozdziału.

10Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, w przypadku jeśli dotyczy ono Produktów wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto, z Klientem skontaktuje się pracownik Paintballs.pl w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia.

11W przypadku jednolitych gospodarczo transakcji spełniających przesłanki opisane w pkt 2 niniejszego rozdziału, zapłata ceny za towary nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, które umożliwiają  identyfikację składającego zlecenie płatnicze albo w systemie ratalnym.

12W przypadku podlegania danej transakcji mechanizmowi odwróconego obciążenia podatkiem VAT, Paintballs.pl zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia oryginałów poniżej wymienionych dokumentów w celu wystawienia dokumentu korygującego stawkę VAT:

13- zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy, że Klient jest czynnym podatnikiem VAT – nie starsze niż 14 dni,

14- oświadczenie osoby fizycznej, że jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Klienta z czytelnym podpisem i pieczęcią firmową wraz z numerem rachunku bankowego z którego zostanie dokonana płatność/do którego została przypisana karta,

15- potwierdzenie dokonania płatności.

16Sklep Paintballs.pl weryfikuje, czy Klient, o którym mowa w pkt 7 niniejszego rozdziału, figuruje jako podatnik VAT czynny i w przypadku pozytywnej weryfikacji wystawia korektę faktury do stawki „NP” oraz dokonuje na rzecz Klienta zwrotu podatku VAT.

17W przypadkach transakcji, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w pkt 1 niniejszego rozdziału, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję, Klient zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Paintballs.pl odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia.

2W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4Sądowe rozstrzyganie sporów:

1Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  TOP